GENEL İŞLEM ŞARTLARI

Genel İşlem Şartları

I-Tanımlar

Büro: Emeklilik.nl 

Müvekkil: İş sahibi

Vekalet ücreti: Yapılacak iş, yürütülecek dava veya danışmanlık için avukata ödenen ücret.

Dava harç ve masrafları: Davanın açılması ve yürütülmesi sırasında mahkemeye veya ilgili kurum ve kişilere yapılması gereken ödemeler.

Büro masrafı: Brüt vekalet ücreti üzerinden hesaplanan büronun o iş ile ilgili yaptığı posta, iletişim, kırtasiye ve benzeri giderler.

II-Uyumluluk

Genel işlem şartları aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça ücret sözleşmesi dahil her türlü sözleşemeye ve iş talimatına ve danışmanlık hizmetine uygulanır.

III-Sözleşme ve talimat

Ücret sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, danışmanlık sözleşmesi gibi tüm sözleşmeler avukatın kabulünden sonra geçerli hale gelir.

Müvekkil, sözleşme ile işin kendi sorumluluğunda yürütüldüğü kabul eder. Yazılı veya mail yolu ile verilmeyen bir talimat sebebiyle bir işin yapılmamasından dolayı büro sorumlu tutulamaz.

Sözleşme yapılmayan her türlü iş ve danışmanlıkta en düşük saat ücreti olan 125 euro ex BTw ve ex masraflar üzerinden yapılan çalışma ücretlendirilir.

Müvekkil işin ivedilikle yapılmasını ister ve çalışmaya başlanırsa sonradan vazgeçme halinde ücretin tümünü ödemekle yükümlüdür.

IV-Ücretlendirme

Müvekkil, her türlü masrafı ve vekalet ücretini zamanında ödemekle yükümlüdür.  Geç ödeme veya hiç ödememe halinde davanın düşmesi, delil hakkının kaybolması veya her türlü sonuç müvekkilin sorumluluğundadır

Ücret veya masraf ödenmediği veya zamanında ödenmediği takdirde avukatın davaya veya işe devam etme yükümlülüğü yoktur. İşe veya davaya devam etmemekten doğacak her türlü hukuksal ve ekonomik sonucu müvekkil üstelenir.

Ayrıca, sözleşme imzalanıp işe başlama talimatı verilmiş ve büro tarafından işe başlanılmış ise o işe tekabül eden ücret veya sözleşmedeki ücretin tamamı ödenir.

Aksi ücret sözleşmesinde açıkça düzenlenmedikçe ücret sözleşmesi sadece yerel mahkemeler için geçerlidir ve her türlü kanun yoluna ve yüksek mahkemeye başvuru, duruşma ve bunlar için gerekli her türlü masraf ayrıca ödenir.  

Büronu,  büro  ve dava masrafları için veya ücret için ön ödeme isteme hakkı vardır. Bu ödeme daha sonraki ödemelerde veya faturalandırmalarda mahsup edilir. 

Her ne kadar harç ve masraflar ve gider ile ilgili olarak önceden bilgi verilse de beklenmeyen her türlü masraf veya ek iş ücreti ayrıca ödenir.

Dava içerisinde karar verilen karşı avukatlı ücreti avukatlı kanunu gereğince büronun avukatlarının hakkıdır ve müvekkil bu ücret üzerinde hiçbir hak talep edemez.

V-Ödeme

Ödemeler banka yolu ile veya yasal sınırlar içerisinde nakit olarak yapılabilir.

Ödemeler fatura veya bildirim tarihinden itibaren en geç 14 gün içerisinde yapılmalıdır.  Ödemenin hiç yapılmaması veya geç yapılması halinde ek giderler talep edilir.

Ödeme için büronun işlem yapması gerektiği takdirde büro %10’dan az olmamak şartı ile faiz işletebilir.

VI-Sorumluluk

Müvekkile veya üçüncü kişilere karşı tazmin edilmesi gereken bir hasar oluştuğu takdirde büronun sorumluluğu kendisine ödenen ücret kadardır. Her halde, en fazla mesleki sigortasının ödeyeceği miktar ile sınırlıdır. Kişilerin kendilerinin karşılaması gereken riziko poliçede yer alan şartlara dayanır.

Üçüncü kişi ve kurumlar ile çalışılmasında büro gerekli özeni gösterir ancak büro üçüncü kişi ve kurumların yetersizliklerinden sorumlu tutulamaz.

VII-Hukuksal Yardım

Büro, Hollanda ve Türkiye’deki hukuksal yardım kurumlarından ödeme alarak iş yapmamaktadır. Müvekkil, yapılan işlemin ücretini kendisi öder.

Sigorta şirketlerinin avukat ücret ve masraflarını ödediği durumlarda ücret ve masrafların tamamı veya sigortaca ödenebilen kısmı ilgili sigorta şirketinden alınır. Kalan miktarı müvekkil ödemelidir.

VIII-Kişisel Bilgilerin Kullanılması

Büro ile iletişim kurulduğu anda verilen kişisel bilgiler güvenli bir şekilde kaydedilir ve yasal olarak mecburi olarak verilmesi gereken kurumlar dışında paylaşılmaz. Kişisel bilgilerin paylaşılması ile iletişim, bilgi, büro faaliyetleri, tanıtım veya bildirim gibi sebeplerle büromuz tarafından kullanılacağı kabul edilmiştir ve yazılı veya e-posta yolu ile iptal edilinceye kadar bu kullanım devam eder.

IX-Uyuşmazlık ve Yetki

Yapılan işin ve verilen danışmanlık hizmetinin Türk Hukuku ile ilgili olması ve büro yönetiminin ve avukatlarının Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı olması sebebiyle Hollanda hukuku ve diğer ülke hukukları uyuşmazlıklara uygulanmaz. Her türlü uyuşmazlık halinde uygulanması gereken hukuk Türk hukukudur.

Uyuşmazlıklar halinde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. Yazılı olarak dahi başkaca hiçbir ülke veya şehir mahkemeleri yetkili kılınamaz.

Hiçbir ulusal veya uluslararası hukuka veya bağlama kurallarına dayanılarak yetkili hukuk veya yetkili mahkeme değiştirilemez.